Actievoorwaarden 11fountains Fotografiewedstrijd

Algemeen  

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de door Merk Fryslân, gevestigd en kantoorhoudende aan de Zuidergrachtswal 2, 8933AD te Leeuwarden (hierna: “11fountains”), georganiseerde promotionele actie: ‘11fountains –  Fotografie wedstrijd (hierna: “de actie“).

1.2 Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer deze actievoorwaarden.

1.3 Deze actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.

1.4 11fountains is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat 11fountains daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door 11fountains bekend worden gemaakt via de website.

Deelname  

2.1 De actie loopt van 1 juni t/m 30 september.

2.2. Deelname aan de actie is gratis.

2.3 Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer één of meerdere foto’s te delen via social media (Instagram/Facebook) met een openbaar profiel. Bij het bericht moet de de hashtag #11fountainsfotowedstrijd worden gebruikt en dient de deelnemer het account van 11fountains te taggen in het bericht.

En de deelnemer dient de foto in te leveren via de website van 11fountains doormiddel van het aanmeldformulier. Hier dienen de contactgegevens ingevuld te worden en kan de foto geüpload worden.

 Het deelnameformulier is hier te vinden en tot en met 30 september online.

2.4 Deelname is meerdere keren per persoon mogelijk. 

2.5 Deelname aan de actie staat open voor eenieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

2.6 Medewerkers van Stichting Merk Fryslân en door Stichting Merk Fryslân ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.

2.7 11fountains heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling/portretrecht  

3.1 De deelnemer geeft 11fountains door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de actie. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3.2 Met de deelnemer die heeft gewonnen, zal per e-mail contact worden opgenomen. Daarnaast kan de naam van de winnaar vermeld worden op de social media kanalen en in de nieuwsbrief van Visit Friesland.

Prijzen  

4.1 Prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een jury. 11fountains maakt de winnaar bekend op 4 oktober.

4.2 De gewonnen prijs bestaat uit één overnachting voor twee personen, inclusief ontbijt en toeristenbelasting, in een elfsteden stad naar keuze.

4.3 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door 11fountains wordt toegekend.

4.4 11fountains draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting. De totale waarde van de prijzen bedraagt niet meer dan €4.500,-.

4.45 Na het juryrapport worden de winnaars op de hoogte gebracht via email en social media. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4.6 De prijs wordt door 11fountains verstrekt.  
4.7 De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van 11fountains mee te werken aan promotionele activiteiten. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.

4.8 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van 11fountains. 

Bij weigering van de prijs wordt opnieuw een winnaar gekozen.

Aansprakelijkheid

5.1 11fountains besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie. 11fountains is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie. Dit geldt eveneens voor de bedrijven die de prijzen sponsoren.

5.2 11fountains is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door 11fountains en/of door derden te verstrekken prijzen.

5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen 11fountains niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor 11fountains in het leven roepen.

5.4 11fountains is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.

5.5 11fountains is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

5.6 11fountains is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. Reiskosten van en naar een prijslocatie worden niet vergoed.

5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van 11fountains gelden eveneens voor door 11fountains ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten  

6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de actie kunnen schriftelijk in een voldoende gefrankeerde envelop aan 11fountains kenbaar worden gemaakt: Stichting Merk Fryslân, Zuidergrachtswal 2, 8933AD te Leeuwarden, onder vermelding van de naam van de actie.

11fountains neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

Overig  

7.1 11fountains handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

7.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is 11fountains gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand.

7.3 Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze actie en/of de actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Leeuwarden.