De Iisfontein Birthe Leemeijer

Dokkum
De foarm fan ’e Iisfontein ferwiist nei in skulptuer fan iis dy’t ûntstie yn it him weromlûkende wetter fan ’e ranende Noardsee yn ’e strange winter fan 1963. De Iisfontein ferwiist ek nei it ferline fan Dokkum, ea in wichtige havenstêd oant de see út it sicht ferdwûn. En nei Dokkum as it dramatyske kearpunt yn ’e Alvestêdetocht. Foar hoefier’t de fontein iis foarmet, is ôfhinklik fan ’e hoemannichte griene enerzjy dy’t opwekke wurdt troch sinnepanielen. Wat mear sinne, wat mear iis produsearre wurdt. De Iisfontein wurdt omjûn troch beammen dy’t yn ’e hjerst read kleurje as ferwizing nei de martelers fan Bonifatius.
Nij kultureel erfguod
yn 'e Fryske Alve Stêden
Nij kultureel erfguod
yn 'e Fryske Alve Stêden

Birthe Leemeijer
(Nederlân, 1972) wennet yn Haarlem

Birthe Leemeijer stiet derom bekend dat sy har yngeand yn ’e skiednis fan in lokaasje ferdjippet en har rjochtet op ’e persoanlike ûnderfining en it meidwaan fan ’e besiker. It draait hieltyd om de fysike en sintúchlike ûnderfining fan ’e natuer yn it lânskip, mar tusken noas en lippen troch komme ek de ferburgen sosjaal-politike aspekten oan ’e oarder. Sa skoot se mei it projekt ‘De onbegrensde tuinen’ de út Azië ôfkomstige tulp nei foaren as in soarte fan migrant, mar merkt sy ek fyntsjes op dat de tulpemany yn ’e santjinde iuw ien fan ’e earste kapitalistyske krises feroarsake hat. Leemeijer wurket it leafst gear mei lokale groepen en wittenskippers. Sy krige in soad opdrachten foar wurk yn ’e iepenbiere romte en eksposearret by toanoanjaande musea en keunstynstellingen yn Nederlân en de Feriene Steaten. Har wurk is meardere kearen bekroand.

www.birtheleemeijer.nl

Fonteinen